Welke verplichtingen heb je als werkgever bij het inschakelen van een student-werknemer? 

Een werknemer onder het ‘studentenstatuut’ in dienst nemen heeft een aantal voordelen en verplichtingen. 

Wat is het voordeel om een student aan te werven?

Als je werkt met een studentenovereenkomst en de student blijft onder de 475 uren zoals voorzien, dan zijn de student en jij als werkgever aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. 

Wil je weten of de student de grens van 475 uren al bereikt heeft? Dat kan je nagaan via student@work
 

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Als werkgever moet je rekening houden met de loonbarema’s die werden vastgelegd in jouw onderneming en de minimumlonen die door het paritair comité zijn vastgelegd.

Indien er geen barema's zijn voorzien heeft de student recht op het gemiddeld minimum maandinkomen. 

Voor jongeren onder de 18 jaar moet er bijkomend rekening gehouden worden met de volgende zaken:

  • De arbeidstijd is gereglementeerd;
  • Zij mogen in principe niet langer dan 8 uur per dag en niet langer dan 38 uur per week werken;
  • Zij mogen geen overuren presteren;
  • Zij mogen niet langer dan 4,5 uur zonder onderbreking worden tewerkgesteld;
  • Een ononderbroken periode rust van 12 uur moet worden gewaarborgd tussen het beëindigen en het herbeginnen van de werkdag.

Hoe weet je hoeveel je iemand moet betalen? 

Voor de betaling van een loon moet je kijken naar de geldende wettelijke minimumloonschalen die van kracht zijn per sector. Dat zijn dezelfde als die van reguliere werknemers. Hier vind je meer informatie. 
 

Administratieve formaliteiten

Als werkgever moet een je een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten en de andere typische werkgeversverplichtingen opvolgen. 

Aansluiten erkend sociaal secretariaat

Een sociaal secretariaat verwerkt een aantal administratieve taken voor bedrijven met medewerkers. Onder andere loonadministratie, personeelsbeleid, sociaal-juridisch advies: 
•    De loonberekening (inclusief bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, premies en vergoedingen); 
•    De inning en storting van de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffingen; 
•    De administratie rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet;  
•    Advies rond aanwerving, afwezigheden en ontslag. 

Hier vind je een overzicht van de erkende sociaal secretariaten in België. 

Hoewel het geen wettelijke verplichting is om aan te sluiten, wordt de aansluiting sterk aangeraden. Maar je kan deze administratie ook zelf opvolgen.

Aansluiten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

Je moet je onderneming aanmelden bij de RSZ. Je kan dit online doen.  

Dimona-aangifte 

Als werkgever moet je een aangifte doen van de tewerkstelling. Deze aangifte gebeurt online.

Wat geef je aan?


•    Type werknemer
•    Dimona IN (start datum tewerkstelling)
•    Dimona OUT (eind datum tewerkstelling)
•    Code: STU

Voor verdere informatie over de Dimona-aangifte klik hier.

MultiFunctionele Aangifte (DmfA)

Werkgevers moeten de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers indienen bij de RSZ.
Wanneer? Elke eerste maand na het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft. Deze aangifte wordt gebruikt om de verschuldigde RSZ-bijdragen te berekenen. De aangifte bevat ook een aantal gegevens voor de instellingen die belast zijn met de betaling van de socialezekerheidsprestaties zoals: ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en jaarlijkse vakantie.

 

Sociale documenten.

Elke werkgever heeft de verplichting om bepaalde sociale documenten op te stellen, bij te houden en af te geven aan zijn/haar werknemer. Meer informatie over deze documenten, kan je hier terug vinden.
 

 

Laatst gewijzigd: 25/03/2020 - 11:01

Checklist arbeidsovereenkomst studenten

Personen tewerkstellen

Sociale statuten

Vergoedingen en inkomsten

Wetgeving

Gezondheid en welzijn op het werk

Het is aan de werkgever om het welzijn binnen de onderneming te bevorderen. Ook hier gelden dezelfde regels als voor reguliere werknemers.