Welke verplichtingen heb je als je vrijwilligers inschakelt? 

Waar moet je als vereniging rekening mee houden als je van plan bent om een vrijwilliger vrijwilligerswerk te laten uitvoeren? 

Ten eerste moet je nagaan of de activiteiten als vrijwilligerswerk kunnen worden beschouwd. Het moet gaan om taken die:

  • Onbezoldigd en onverplicht worden verricht;
  • Worden verricht ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
  • Ingericht worden door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht;
  • Niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Ten tweede moet je nagaan of jouw organisatie beroep mag doen op vrijwilligerswerk.

Gaat het om een feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk? Als ‘feitelijke vereniging’ komt enkel de vereniging in aanmerking van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders.

Ten derde moet je een aantal verplichtingen nakomen als opdrachtgever:

  • Verzekering afsluiten voor de vrijwilliger
  • Informatie geven over de taken die hij/zij/x zal uitvoeren


Wie kan vrijwilligerswerk uitvoeren?

  • De persoon die in het jaar zelf 16 jaar wordt; 
  • Bepaalde mensen moeten eerst toestemming hebben bij de dienst die hen uitbetaalt vooraleer ze als vrijwilliger actief kunnen zijn bij jou in de organisatie. Het gaat onder andere om personen die een werkloosheidsuitkering, een leefloon of een ziekte-uitkering ontvangen. 
     

De vrijwilligersvergoeding

Hier vind je meer informatie over de vrijwillligersvergoeding.