Je gaat als Belg werken in dienstverband in een land dat niet tot de EU behoort (een derde land). Hoe zit het dan met je sociale bijdragen en belastingen? 

Vergoedingen voor prestaties

Sociale bijdragen 

Om duidelijkheid te verschaffen over waar je als werknemer sociale bijdrage moet betalen in landen die niet onder de EER vallen, heeft België bilaterale verdragen gesloten. België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van je Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren. 

De landen waar België een bilateraal verdrag mee heeft gesloten, zijn: 

Albanië 

Chili 

Kosovo 

Tunesië 

Algerije 

DR Congo 

VJR Macedonië 

Turkije 

Argentinië 

EER 

Marokko 

Uruguay 

Australië 

Filippijnen 

Moldavië 

Verenigde Staten 

Bosnië 

India 

Montenegro 

Zuid-Korea 

Brazilië 

Israël 

San Marino 

  

Canada en Québec 

Japan 

Servië 

  

Als je België verlaat voor een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend, hangen de aard en de omvang van de sociale rechten die je kunt behouden af van de bepalingen van de overeenkomst die met dit land werd ondertekend. 

De verdragen kan je terugvinden op de website van Fod Sociale Zekerheid.

Belangrijkste principes van de verschillende overeenkomsten: 

 • Je werkt op het grondgebied van één land: je valt onder toepassing van het socialezekerheidsstelsel van dat werkland. 
 • Je werkt als werknemer tegelijkertijd op het grondgebied van beide landen: je valt onder toepassing van het socialezekerheidsstelsel van elk land voor de activiteiten die je daar uitoefent. Iedere werkgever moet zijn verplichtingen nakomen tegenover de sociale zekerheidsinstellingen van elk land waar hij werknemers tewerkstelt. 
 • Uitzondering bij detachering (tijdelijk werken voor rekening van je werkgever in een ander land dan waar je normaal werk verricht voor deze werkgever): je blijft dan onderworpen aan de sociale zekerheid van je normale werkland. De maximale detacheringsduur bedraagt in de meeste overeenkomsten 12 maanden, eventueel te verlengen met nog eens 12 maanden en uitzonderlijk tot 5 jaar in totaal (als je toelating krijgt van het land waarnaar je gedetacheerd wordt. Bij een detachering vanuit België kun je de detacheringsformulieren aanvragen via de Portaalsite van de Sociale Zekerheid
 • Afwijkingen op de aanvankelijke detacheringsduur van 2 jaar (tot 5 jaar in totaal) zijn eventueel mogelijk. Die afwijking moet je aanvragen bij de RSZ - Directie internationale betrekkingen. 

Overzeese Sociale Zekerheid 

Wanneer je in het buitenland gaat werken, maar omwille van je situatie toch niet onder de Belgische sociale zekerheid valt, kan je ervoor opteren om je vrijwillig aan te sluiten bij de overzeese sociale zekerheid. Hierdoor val je terug op de Belgische sociale zekerheid. 

De Algemene Regeling is de basis van je aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid.  

Er kunnen ook aanvullende verzekeringen aan toegevoegd worden. 

De Algemene Regeling omvat: 

 • een pensioenverzekering; 
 • een ziekte-invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschap), 
 • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Het maandelijkse basisbedrag voor de bijdrage ligt tussen 324,60 en 1.973,89 euro.  

Wanneer je aan de Algemene regeling deelneemt, ben je automatisch aangesloten bij de drie verzekeringen (behalve als je geen onderdaan bent van de EER en Zwitserland). 

Voor Belgische aangeslotenen en onderdanen van een andere lidstaat van de EER of Zwitserland worden de pensioenen en ziekte-invaliditeitsuitkeringen geïndexeerd. De spilindex geldt hiervoor als referentie. Wie niet in aanmerking komt voor de indexering, krijgt van bij de start een hoger pensioen. 

Meer informatie vind je op de website van de sociale zekerheid.

 

Inkomstenbelasting 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op je totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een inkomsten verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om je fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalty’s uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalty’s uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalty’s van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

Niet zelfstandige arbeid (art. 15) 

 • Voor buitenlandse werkgever 

 • Door werkgever uitgezonden 

 

 

 

Artiesten (podiumkunstenaar art.17) 

 

Royalty’s (Art. 12) 

 

Kort samengevat: 

Inkomsten uit een dienstbetrekking worden in principe belast in het werkland (het land waar de dienstbetrekking) wordt uitgeoefend. 

In veel dubbelbelastingverdragen worden op dit principe een uitzondering gemaakt krachtens art. 15 van het OESO-Model verdrag. 

Werk je voor een Belgische werkgever tijdelijk (< 183 dagen) in het buitenland? Dan mag het werkland geen belastingen heffen (artikel 15 OESO Modelverdrag). 

Voorbeeld: 

Een Belgische technicus werkt bij een Mexicaans gezelschap voor 10 optredens in Mexico. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat Mexico bevoegd is om belastingen te heffen op de Mexicaans inkomsten. In Mexico wordt een bronheffing ingehouden op de Mexicaans inkomsten. Ditmaal moet de Belgische technicus geen vrijstelling vragen, want Mexico is ook bevoegd. België zal geen belastingen mogen heffen op de Mexicaanse inkomsten. België zal wel rekening houden met die inkomsten om het Belgische belastingtarief te bepalen.  

Specifiek voor de podiumkunstenaar 

Als je als podiumkunstenaar inkomsten in het buitenland hebt gegenereerd, worden die inkomsten in het land van optreden belast. Die regel is in bijna alle dubbelbelastingverdragen opgenomen onder het artikel 17 OESO Modelverdrag.  

Laatst gewijzigd: 12/10/2020 - 16:46

Toepassing van artikel 17 in de Belgische dubbelbelastingverdragen

Belastingen en BTW

Internationalisering

Wetgeving

Kostenvergoeding

Sociale bijdrage 

In België moet je op kostenvergoedingen geen sociale bijdragen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen op deze vergoeding sociale bijdragen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit of je al dan niet een kostenvergoeding ontvangt.  

Inkomstenbelasting 

In België moet je op kostenvergoedingen geen belasting betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen belastingen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit dat het om een kostenvergoeding gaat.  

Vergoedingen voor auteursrechten

Woon je als auteur in België en krijg je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten van je Nederlandse uitgever? Ontvang je als componist royalty's van je Franse platenmaatschappij? Dan moet je weten of je op de vergoeding voor die overdracht van auteursrechten of naburige rechten in België of in het buitenland belastingen en sociale bijdragen moet betalen. We leggen hieronder uit wat je verplichtingen zijn als je die vergoeding ontvangt van een persoon of organisatie buiten de EU. 

Sociale bijdrage 

In principe is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing. Op deze inkomsten zijn in België in normaal gezien geen sociale bijdragen van toepassing. 

 

Inkomstenbelasting 

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. In andere landen gelden andere belastingpercentages. Je moet dus eerst weten waar je inkomsten zullen belast worden. 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

België heeft die verdragen met alle landen van de Europese Unie en onder andere de volgende landen: Verenigde Staten, Canada, Australië, Rusland China, ...  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een inkomsten verkrijgt vanuit het buitenland.  

Woonland 

Als je acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om je fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor royalty’s zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Royalty’s uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 

Art. 12 

Beeldende kunstenaars: 

 • Royalty’s uit gebruik van werken 

 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalty’s van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 

Art. 12 

Art. 12 

Hoe werkt het heffingsrecht? 

Het principe uit het OESO-verdrag bepaalt dat slechts het woonland belasting mag heffen over deze inkomsten en dat het bronland vrijstelling hiervan moet verlenen. 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

 • Royalty’s (Art. 12) 

 

Maar in de verdragen lezen we dat dit principe niet altijd is opgenomen. In die verdragen, waar die regeling niet is getroffen, behouden de landen de mogelijkheid om een (klein) percentage belastingen te mogen heffen.