Je woont als kunstenaar in België, maar ontvangt een vergoeding van een buitenlandse opdrachtgever? Als zelfstandige moet je nagaan in welk land je op die vergoeding bepaalde wettelijke verplichtingen moet naleven zoals het betalen van sociale bijdragen, belastingen en of er btw-verplichtingen gelden. 

Vergoedingen voor prestaties

Voor de geleverde prestatie stelt de zelfstandige een factuur op. De inkomsten en vergoedingen verworven door een zelfstandige worden onderworpen aan drie regelingen: sociale bijdragen, inkomstenbelasting en BTW.  

Sociale bijdrage 

Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen berekend op het netto beroepsinkomen van het jaar zelf. Het netto-inkomen is het inkomen na aftrek van alle beroepskosten.    

Maar wat als deze zelfstandige in het buitenland een dienst verleend?  

Bijv. een Belgische gitarist die in Italië gaat spelen voor een klein gezelschap. Hij stelt een factuur op. Wat nu? 

Het is goed mogelijk dat de zelfstandige in een andere lidstaat, dan waar deze gevestigd is, zijn activiteiten ontplooit.  

In principe betaal je sociale bijdragen in het land waar je werkt (dus in het buitenland), tenzij je jezelf naar het buitenland detacheert. 

Als je tijdelijk als zelfstandige gaat werken in het buitenland (detachering): 

Als je in België (het uitzendland) werkt als zelfstandige en tijdelijk gaat werken in een ander EU-land (het ontvangstland), blijft de socialezekerheidswetgeving van België (uitzendland) van toepassing.  

Dat is enkel het geval onder de volgende voorwaarden: 

 • Je werkt niet langer dan 24 maanden in het andere EU-land; 
 • Je bent in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de detachering onderworpen geweest aan de Belgische sociale zekerheid (zeker 2 maanden); 
 • Je moet de nodige middelen voor de uitoefening van je activiteit in België (je normale uitzendland) behouden zodat je je activiteiten gewoon kunt verderzetten als je naar je normale werkland terugkeert (bijvoorbeeld door behoud van je atelier of je btw-nummer). 
 • Je opdracht in het buitenland moet duidelijk zijn en van dezelfde aard als je opdrachten in België (je normale uitzendland). De inhoud en de duur moeten vooraf bepaald zijn en je moet dat kunnen bewijzen aan de hand van een contract. 

Wat moet je doen? 

Je moet dan aan de Belgische Sociale Zekerheidsdienst voor Zelfstandigen een E101/ A1 aanvragen. Dat document bevestigt dat je wordt gedetacheerd, en dus onderworpen blijft aan de socialezekerheidswetgeving van België. 

Voorbeeld

Een zelfstandige Belgische acteur die in België woont en werkt, gaat 2 maanden in Duitsland werken als zelfstandige acteur. Als hij zichzelf detacheert en een E101/A1 aanvraagt aan de Belgische Sociale Zekerheidsdienst voor Zelfstandigen, zijn op zijn Duits ereloon Belgische sociale bijdragen verschuldigd. Is er geen sprake van detachering? Dan zijn Duitse sociale bijdragen op zijn Belgische ereloon verschuldigd, tenzij er sprake is van tegelijkertijd werken in verschillende lidstaten.

Inkomstenbelasting 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

België heeft met alle landen van de Europese Unie hierover verdragen gesloten.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een vergoeding verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om jouw fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalties uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalties uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalties van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht voor de zelfstandige? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

Onderneming/zelfstandige (art. 7) 

 • Zonder vaste inrichting 

 • Met vaste inrichting 

 

 

 

Royalty’s (Art. 12) 

 

Als je als zelfstandige kunstenaar een kantoor, werkplaats, atelier, ... in het buitenland hebt, dan zal je in het buitenland kunnen worden belast. 

Werk jij als zelfstandige vanuit België en reis je naar het buitenland voor je werk, dan kan het zijn dat je volgens het dubbelbelastingverdrag met dat land geen bronbelasting moet betalen.  

Voorbeelden

Een zelfstandige technicus werkt in Duitsland zonder een vaste onderneming. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat België bevoegd is om belastingen te heffen. Als de nationale wetgeving van Duitsland in strijd is met het dubbelbelastingverdrag, en toch een bronheffing inhoudt op die zelfstandige inkomsten, dan moet de technicus een vrijstelling vragen met het Freistellungsbescheid aan het Bundeszentralamt für Steuern. Hij moet belastingen betalen in België. 

Een zelfstandige technicus werkt in Duitsland met een vaste onderneming in België en Duitsland. Het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat België bevoegd is om belastingen te heffen op de Belgische inkomsten en Duitsland bevoegd is om belastingen te heffen op de Duitse inkomsten. In Duitsland wordt een bronheffing ingehouden op de Duitse zelfstandige inkomsten. Ditmaal moet de Belgische technicus geen vrijstelling vragen, want Duitsland is ook bevoegd om belastingen te heffen. België zal geen belastingen mogen heffen op de Duitse inkomsten. België zal wel rekening houden met die inkomsten om het Belgische belastingtarief te bepalen.  

BTW 

Woon je als kunstenaar in België en lever je een dienst in een ander EU land?  

Hoe ga je om met de btw verplichtingen? Veel hangt af van het gegeven of je diensten levert voor een btw-plichtige of een niet-btw-plichtige. Ga dus eerst na of de ontvanger van het goed of de dienst een btw-plichtige is en als btw-plichtige handelt vooraleer je weet waar de btw is verschuldigd. 

Wie is btw-plichtig? 

De belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, levering van goederen of diensten verricht die in het Wetboek BTW zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. (art. 4,§1 WBTW)  

De btw-plichtige kan een natuurlijke persoon, rechtspersoon (zoals vzw of bv) of groepering zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) zijn.  

Hier vind je meer toelichting over BTW .

Waar vindt de handeling plaats?  

Voor de levering van goederen: 

De plaatsbepaling van de belastbare handeling is zeer belangrijk, aangezien de btw maar verschuldigd kan zijn in het land waar de handeling plaatsvindt.  

In principe kan men stellen dat wanneer het goed niet wordt verzonden of vervoerd, wordt als plaats van levering aangemerkt de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering (art. 14, §1 WBTW).  

In dit geval kijk men naar de plaats van levering. Daar waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering.  

Diensten:

Voor diensten geldt de hoofdregel: diensten moeten worden belast op de plaats waar zij daadwerkelijk worden verbruikt. Hier gelden een tal van uitzonderingen op.  

Sinds 2010 wordt er een fundamenteel onderscheid gemaakt in fucntie van de hoedanigheid van de ontvanger van de dienst. Is de ontvanger al dan niet een btw-plichtige.(art. 21 WBTW en art. 21bis WBTW). 

Voor de diensten verricht voor btw-plichten (B2B-handelingen): de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, als plaats van dienst wordt aangemerkt. 

Voor diensten verricht voor niet btw-plichtigen (B2C-handelingen): de plaats is waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd.  

Hoe weet je of iemand btw-plichtig is? 

Als je ontvanger in de EU is gevestigd, zou je je kunnen beroepen op het btw-nummer van je ontvanger. De VIES-website van de Europese Commissie controleert de geldigheid van het btw-nummer. 

Hou er wel rekening mee dat sommige btw-plichtigen geen btw-nummer hebben. Bijvoorbeeld: Belgische muzikanten die kiezen voor de vrijstelling van btw of Belgische theaterhuizen die structureel gesubsidieerd worden, zijn in België vrijgesteld van btw en hebben dus geen btw-nummer. Sinds 1 januari 2010 moeten ze evenwel toch een BE btw-nummer aanvragen als ze grensoverschrijdende handelingen verrichten. Dit geldt evenzeer voor buitenlandse btw-plichtigen. 

Waar is de btw verschuldigd als je een dienst levert aan een btw-plichtige (B2B)? 

Voor de B2B verrichting valt men terug op de algemene regel: de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, wordt als plaats van de dienst aangemerkt.  

In principe gaat het om de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats. 

Voorbeeld: de diensten verricht door een Belgische etalagist worden beschouwd als de uitvoering van een contract van een werk. Als de etalagist een factuur opstelt voor een winkel in Spanje, is de plaats van de dienst waar de ontvanger gevestigd is. Er is dus Spaanse btw verschuldigd. 

Er zijn een tal van afwijkingen, waaronder: 

 • De plaats waar het evenement of de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt wanneer de dienst bestaat in het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, en met de toegangverlening samenhangende diensten (art 21§3 WBTW) 

Voorbeeld: een Belgische kunstenaar wordt gevraagd om een muurschildering in een restaurant in Italië te maken. De dienst vindt plaats in Italië, de Italiaanse btw-wetgeving is van toepassing. Op de factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 3, 3° WBTW of artikel 47 BTW-Richtlijn, Italiaanse btw te voldoen door medecontractant". Die btw zal worden voldaan door het Italiaanse restaurant.  

 • Goederenvervoer: de plaats waar de afnemer gevestigd is.  

 • Voor de andere diensten van de organisatoren van dergelijke activiteiten en de samenhangende diensten: de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd. 

 • De diensten van tussenpersonen: de plaats waar de afnemer van de dienst gevestigd is. 

 • Personenvervoer: de plaats waar de afnemer van de dienst gevestigd is.  
   

Waar is de btw verschuldigd als je een dienst levert aan een niet-btw-plichtige (B2C)? 

Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter gevestigd is.  

Het gaat in principe om de plaats van de maatschappelijke zetel of woonplaats. 

Worden deze diensten evenwel verricht vanuit een andere vaste inrichting dan waar je jouw zetel van economische activiteit is gevestigd, dan geldt de plaats van de dienst waar deze vaste inrichting zich bevindt.  

Houd wel rekening met de volgende afwijkingen: 

 • Werken in onroerende staat (muurschilderingen, plaatsen van glasramen, restauratie van onroerende goederen enzovoort): 

Diensten die verband houden met een onroerend goed, vinden plaats waar het onroerend goed is gelegen. 

Voorbeeld: een Belgische kunstenaar wordt gevraagd om een muurschildering in een privéwoning in Italië te maken. De dienst vindt plaats in Italië, de Italiaanse btw-wetgeving is van toepassing. Op zijn factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 3, 1° WBTW of artikel 47 BTW-Richtlijn, Italiaanse btw van toepassing”. De Belgische kunstenaar moet zich registreren in Italië als btw-plichtige. Hij kan zich ook laten vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger in Italië. 

 • Schouwspelen, concerten en onderwijs (muziekoptredens, theatervoorstellingen, lichttechniek, montage, geven van workshops, toegang tot musea enzovoort): 

De diensten van uitvoerende artiesten voor schouwspelen en concerten én de diensten van organisatoren van dergelijke evenementen en het verstrekken van onderwijs, vinden plaats in het land waar de dienst of het evenement materieel wordt verricht. 

Die uitzondering heeft onder andere betrekking op volgende diensten: 

 • toegang tot en het gebruik van inrichtingen voor cultuur; 
 • overeenkomst waarbij de exploitant van een inrichting voor cultuur of vermaak het geheel van zijn inrichting ter beschikking stelt aan een andere persoon; 
 • diensten van acteurs en muzikanten die optreden of hun medewerking verlenen bij de uitvoering van het schouwspel, het concert of de vermakelijkheid; 
 • verstrekken van onderwijs; 
 • toegang tot musea en tentoonstellingszalen. 

De regel van de plaatsbepaling geldt ook voor diensten die in samenhang met de bedoelde evenementen worden verricht (zoals diensten van grimeurs, toneelmachinisten, souffleurs, geluidstechnici) en voor onderwijsprestaties.  

Alle personen die noodzakelijke diensten leveren om het betreffende evenement te realiseren, vallen onder de toepassing van de regel voor de plaatsbepaling. 

Voorbeeld: een Belgische muzikant geeft een concert in Frankrijk voor een Franse niet btw-plichtige organisator. De dienst vindt plaats in Frankrijk. De Franse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. Op zijn factuur vermeldt de Belgische muzikant “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 5° WBTW, Franse btw van toepassing”. De Belgische kunstenaar moet zich registreren in Frankrijk als btw-plichtige. Hij kan zich ook laten vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger in Frankrijk. 

 • Materieel werk aan roerende goederen (restauratie van kunstwerken): 

Voorbeeld: een schilderij van een Franse particulier wordt hersteld door een Belgische restaurateur in Frankrijk. De dienst vindt plaats in Frankrijk. Op zijn factuur vermeldt de Belgische restaurateur  “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 bis § 2,6°, c) WBTW of artikel 54b) BTW-Richtlijn, Franse btw van toepassing". De Belgische restaurateur moet zich registreren in Frankrijk als btw-plichtige. Hij kan zich ook laten vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger in Frankrijk. 

 • Tussenpersonen (zoals boekingskantoren, managers): 

De diensten van tussenpersonen die hun tussenkomst verlenen bij diensten voor niet-btw-plichtigen (zoals muziekoptredens) in de Europese Gemeenschap, vinden plaats waar de hoofdhandeling plaats vindt. De regel is enkel van toepassing op tussenpersonen die bemiddelen (agenten of makelaars) of optreden als lasthebber artikel 21bis § 2, 12° WBTWartikel 46 BTW-Richtlijn. Bij optredens bijvoorbeeld is dat het land van optreden. 

Als de dienst gebeurt voor een btw-plichtige, zijn de gewone regels van dienstverlening van toepassing. Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd. 

Voorbeeld: een Belgisch boekingskantoor treedt op als lasthebber. Het kantoor regelt voor een Franse artiest een optreden in Nederland. Op de factuur van de Franse artiest aan het Belgische boekingskantoor is Belgische btw van toepassing (plaats waar ontvanger is gevestigd). De Franse artiest vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Franse btw op basis van artikel 44 BTW-Richtlijn, Belgische btw van toepassing (als je de vrijstelling wil, moet de Franse artiest op zijn factuur vermelden: vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 44 § 2, 8° WBTW). Op de factuur van het Belgische boekingskantoor aan de Nederlandse btw-plichtige opdrachtgever, is Nederlandse btw van toepassing (plaats waar ontvanger  is gevestigd). Het Belgische boekingskantoor vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 44 BTW-Richtlijn. Nederlandse btw te voldoen door medecontractant”. De Nederlandse organisator voldoet de btw. 

Let op: die uitzonderingsregel van artikel 21bis § 2, 12° WBTW of artikel 46 BTW-Richtlijn is niet van toepassing op commissionairs. Als de tussenpersoon optreedt als commissionair is er telkens sprake van een dienst en moet elke dienst apart worden bekeken om te zien welke btw van toepassing is. 

 Voorbeeld: een Belgisch boekingskantoor treedt op als commissionair. Het kantoor regelt voor een Franse artiest een optreden in Nederland. Op de factuur van de Franse artiest aan het Belgische boekingskantoor is de Belgische btw van toepassing (plaats waar ontvanger is gevestigd). De Franse artiest vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Franse btw op basis van artikel 44 BTW-Richtlijn, Belgische btw van toepassing” (als je de vrijstelling wil, moet de Franse artiest op zijn factuur vermelden: vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 44 § 2, 8° WBTW). Op de factuur van het Belgische boekingskantoor aan de Nederlandse niet-btw-plichtige opdrachtgever, is Belgische btw van toepassing (plaats waar dienstverrichter is gevestigd). Het Belgische boekingskantoor vermeldt op zijn factuur “Belgische btw van toepassing op basis van artikel 45 BTW-Richtlijn”. Stel dat de Nederlandse opdrachtgever btw-plichtig is, dan is Nederlandse btw van toepassing (plaats waar ontvanger is gevestigd). Het Belgische boekingskantoor vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 44 BTW-Richtlijn. Nederlandse btw te voldoen door medecontractant”. 

Op de website van de Europese Unie tref je meer informatie.

Op de website van Pearle vind je een brochure aan over de VAT-werking.

Kostenvergoeding

Sociale bijdrage 

In België moet je op kostenvergoedingen geen sociale bijdragen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen op deze vergoeding sociale bijdragen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit of je al dan niet een kostenvergoeding ontvangt.  

Inkomstenbelasting 

In België moet je op kostenvergoedingen geen sociale bijdragen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen belastingen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit dat het om een kostenvergoeding gaat.  

 BTW 

Niet van toepassing 

Vergoedingen voor auteursrechten

Je ontvangt een vergoeding voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten?  

Woon je als auteur in België en krijg je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten van je Nederlandse uitgever? Ontvang je als componist royalty's van je Franse platenmaatschappij? Dan moet je weten of je op de vergoeding voor die overdracht van auteursrechten of naburige rechten in België of in het buitenland belastingen en sociale bijdragen moet betalen. We leggen hieronder uit wat je verplichtingen zijn als je die vergoeding ontvangt van een persoon of organisatie in de EU. 

 

Sociale bijdrage 

In principe is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing. Op deze inkomsten zijn in België in normaal gezien geen sociale bijdragen van toepassing. 

 

Inkomstenbelasting 

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. In andere landen gelden andere belastingpercentages. Je moet dus eerst weten waar je inkomsten zullen belast worden. 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op je totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met heel wat landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

België heeft die verdragen met alle landen van de Europese Unie en onder andere de volgende landen: Verenigde Staten, Canada, Australië, Rusland China, ... 

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je inkomsten krijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten krijgt.  

Woonland 

Als je acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.   

Om je fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor royalty’s zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Royalty’s uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 

Art. 12 

Beeldende kunstenaars: 

 • Royalty’s uit gebruik van werken 

 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalty’s van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 

Art. 12 

Art. 12 

Hoe werkt het heffingsrecht? 

Het principe uit het OESO-verdrag bepaalt dat slechts het woonland belasting mag heffen over deze inkomsten en dat het bronland vrijstelling hiervan moet verlenen. 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

 • Royalty’s (Art. 12) 

 

Maar in de meeste verdragen lezen we dat dit principe niet altijd is mee opgenomen. In die verdragen, waar er geen regeling is getroffen, behouden de landen de mogelijkheid om een (klein) percentage belastingen te mogen heffen. 

 

BTW regeling auteursrechten

Woon je als kunstenaar in België en lever je een dienst in een ander EU land?  

Hoe ga je om met de btw verplichtingen? Veel hangt af van het gegeven of je diensten levert voor een btw-plichtige of een niet-btw-plichtige.  

Je moet dus eerst weten of je ontvanger een btw-plichtige is en als btw-plichtige handelt vooraleer je weet waar de btw is verschuldigd. 

Wie is btw-plichtig? 

De belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, levering van goederen of diensten verricht die in het Wetboek BTW zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. (art. 4,§1 WBTW)  

De btw-plichtige kan een natuurlijke persoon, rechtspersoon (zoals vzw of bv) of groepering zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) zijn.  

Hier vind je meer toelichting over BTW.

Hoe weet je of iemand btw-plichtig is? 

Als je ontvanger in de EU is gevestigd, zou je je kunnen beroepen op het btw-nummer van je ontvanger. De VIES-website van de Europese Commissie controleert de geldigheid van het btw-nummer. 

Houd er wel rekening mee dat sommige btw-plichtigen geen btw-nummer hebben. Bijvoorbeeld: Belgische muzikanten die kiezen voor de vrijstelling van btw of Belgische theaterhuizen die structureel gesubsidieerd worden, zijn in België vrijgesteld van btw en hebben dus geen btw-nummer. Sinds 1 januari 2010 moeten ze evenwel toch een BE btw-nummer aanvragen als ze grensoverschrijdende handelingen verrichten. Dit geldt evenzeer voor buitenlandse btw-plichtigen. 

Waar is de btw verschuldigd wanneer we het hebben over de auteurs- en naburige rechten?  

Je moet eerst bepalen of het Belgische of het buitenlandse btw-stelsel van toepassing is. Omdat een overdracht van auteurs- of naburige rechten een dienst is, gelden de plaatsbepalingsregels van diensten. Sinds 1 januari 2010 wordt een onderscheid gemaakt tussen de diensten die je levert voor een btw-plichtige (B2B) OF een niet-btw-plichtige (B2C). Je moet dus eerst weten of je ontvanger  een btw-plichtige is en als btw-plichtige handelt om te weten waar je btw bent verschuldigd.  

Je ontvangt een vergoeding van een btw-plichtige (B2B): 

 Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (ar. 21 § 2 WBTW). In principe is dat de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats. 

 Voorbeeld: een zelfstandige auteur die in België woont en een factuur opstelt voor zijn overdracht van auteursrechten aan een Nederlandse btw-plichtige uitgever, rekent op die factuur Nederlandse btw aan. Op zijn factuur vermeldt de Belgische auteur “vrijgesteld van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn, Nederlandse btw te voldoen door medecontractant". Die btw zal worden voldaan door de Nederlandse uitgever.  

Je ontvangt een vergoeding van een niet-btw-plichtige (B2C). 

Afwijkend van de de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd, is de btw verschuldigd op de plaats waar de ontvanger van de dienst is verschuldigd (artikel 21bis § 2, 10° WBTW .  

Voorbeeld: een graficus die in België woont en een factuur opstelt voor zijn overdracht van auteursrechten aan een Nederlandse privépersoon (de graficus heeft bijvoorbeeld een ontwerp van muurschildering ontworpen), rekent op die factuur Nederlandse btw aan. 

Voorbeeld: Een Belgisch auteur verleent rechten aan een Duitse uitgeverij: de Duitse BTW- wetgeving is van toepassing.  

Voorbeeld: Een Deens bedrijf downloadt een aantal softwareprogramma’s van een Nederlands bedrijf en is onderworpen aan de Deense BTW-wetgeving.