Je woont als kunstenaar in België, maar ontvangt een vergoeding van een buitenlandse opdrachtgever? Als zelfstandige moet je nagaan in welk land je op die vergoeding bepaalde wettelijke verplichtingen moet naleven zoals het betalen van sociale bijdragen, belastingen en of er btw-verplichtingen gelden. 

Vergoedingen voor prestaties

Voor de geleverde prestatie stelt de zelfstandige een factuur op. De inkomsten en vergoedingen verworven door een zelfstandige worden onderworpen aan drie regelingen: sociale bijdragen, inkomstenbelasting en BTW.  

Sociale bijdrage 

Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen berekend op het netto beroepsinkomen van het jaar zelf. Het netto-inkomen is het inkomen na aftrek van alle beroepskosten. Zo worden de sociale bijdragen van 2020 berekend op het belastbaar beroepsinkomen van 2019. 

Maar wat als je in het buitenland werkt?  

Het uitgangsprincipe is dat de zelfstandige sociale bijdrage in België betaalt en daarom onder het Belgische stelsel valt.  

Wat gebeurt er als de zelfstandige buiten de Europese Economische Ruimte activiteiten ontplooit? 

Omdat het gaat om het werken buiten de EER, moet men nagaan of België bilaterale overeenkomsten heeft gesloten met het ontvangstland (het land waar de zelfstandige aan de slag gaat). 

Er zijn over het algemeen twee mogelijkheden: 

Cat. 1 : Er is een socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je je activiteiten uitvoert. 

Dan bepaalt het verdrag welke wetgeving van toepassing zal zijn, en waar je welke rechten kunt genieten. 
Bekijk de lijst met de verdragen. 

Als er een verdrag is afgesloten tussen de twee landen, moet je jezelf afvragen:

 • Je werk enkel in één land

Je valt onder de socialezekerheidswetgeving van het werkland. 

 • Je werkt als zelfstandige in beide landen 

Mogelijkheid 1: 

Je valt onder de socialezekerheidswetgeving van het land waar je normaal verblijft. Deze regeling geldt voor de volgende landen: 

 • Albanië 
 • Australië 
 • Bosnië-Herzegovina 
 • Canada 
 • Israël 
 • Korea (republiek) 
 • Kosovo 
 • Macedonië 
 • Québec (provincie in Canada) 
 • Turkije 
 • VS 

Mogelijkheid 2: 

Je bent verzekeringsplichtige voor de arbeid van beide landen. 

Deze regelgeving geldt voor: 

 • Argentinie 
 • Brazilië 
 • Chili 
 • Filipijnen 
 • India 
 • Japan 
 • Montenegro 
 • Servië 
 • Tunesië 
 • Uruguay 

Cat.2: Er is geen socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je je activiteiten ontplooit

Je werkt slechts in één ander land: enkel de wetgeving van het werkland is van toepassing. 

Je bent in België zelfstandige en in het andere land werknemer of zelfstandige: je zal voor je sociale zekerheid in beide landen verplichtingen hebben. 

Bezoek de website van de Overzeese Sociale Zekerheid voor meer info.

 

Inkomstenbelasting 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

België heeft met alle landen van de Europese Unie hierover verdragen gesloten.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een vergoeding verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je als acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om jouw fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalties uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalties uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalties van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht voor de zelfstandige? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

Onderneming/zelfstandige (art. 7) 

 • Zonder vaste inrichting 

 • Met vaste inrichting 

 

 

 

 • Royalty’s (Art. 12) 

 

Als je als zelfstandige kunstenaar een kantoor, werkplaats, atelier, etc. in het buitenland hebt, dan zal je in het buitenland kunnen worden belast. 

Werk jij als zelfstandige vanuit België en reis je naar het buitenland voor je werk, dan kan het zijn dat je volgens het dubbelbelastingverdrag met dat land geen bronbelasting moet betalen. 

 

Kostenvergoeding

Sociale bijdrage 

In België moet je op kostenvergoedingen geen sociale bijdragen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen op deze vergoeding sociale bijdragen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit of je al dan niet een kostenvergoeding ontvangt.  

Inkomstenbelasting 

In België moet je op kostenvergoedingen geen belastingen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen belastingen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit dat het om een kostenvergoeding gaat.  

BTW 

Niet van toepassing 

Vergoedingen voor auteursrechten

Woon je als auteur in België en krijg je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten van je Nederlandse uitgever? Ontvang je als componist royalty's van je Franse platenmaatschappij? Dan moet je weten of je op de vergoeding voor die overdracht van auteursrechten of naburige rechten in België of in het buitenland belastingen en sociale bijdragen moet betalen. We leggen hieronder uit wat je verplichtingen zijn als je die vergoeding ontvangt van een persoon of organisatie buiten de EU. 

Sociale bijdrage 

In principe is het Belgische sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Op deze inkomsten zijn in België in normaal gezien geen sociale bijdragen van toepassing. 

 

Inkomstenbelasting 

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. In andere landen gelden andere belastingpercentages. Je moet dus eerst weten waar je inkomsten zullen belast worden. 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een inkomsten verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je als acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om je fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen. 

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalty’s uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalty’s uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalty’s van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Royalty’s (Art. 12) 

 

Niet zelfstandige arbeid (art. 15) 

 • Voor buitenlandse werkgever 

 • Door werkgever uitgezonden 

 

Artiesten (podiumkunstenaar art.17) 

Kort samengevat kunnen we stellen dat: 

Inkomsten uit een dienstbetrekking worden in principe belast in het werkland (het land waar de dienstbetrekking) wordt uitgeoefend. 

Uitzondering, in veel dubbelbelastingverdragen worden op dit principe een uitzondering gemaakt krachtens art. 15 van het OESO-Model verdrag. 

Werk je voor een Belgische werkgever tijdelijk (< 183 dagen) in het buitenland? Dan mag het werkland geen belastingen heffen (artikel 15 OESO Modelverdrag). 

Specifiek voor de podiumkunstenaar 

Als je als podiumkunstenaar inkomsten in het buitenland hebt gegenereerd, worden die inkomsten in het land van optreden belast. Die regel is in bijna alle dubbelbelastingverdragen opgenomen onder het artikel 17 OESO Modelverdrag.  

Laatst gewijzigd: 12/10/2020 - 16:46

Toepassing van artikel 17 in de Belgische dubbelbelastingverdragen

Belastingen en BTW

Internationalisering

Wetgeving