Je woont als kunstenaar in België, maar ontvangt een vergoeding van een buitenlandse opdrachtgever? Als werknemer moet je nagaan in welk land je op die vergoeding bepaalde wettelijke verplichtingen moet naleven zoals het betalen van sociale bijdragen, belastingen en of er btw-verplichtingen gelden. 

Vergoedingen voor prestaties

Voor de geleverde prestatie stelt de zelfstandige een factuur op. De inkomsten en vergoedingen verworven door een zelfstandige worden onderworpen aan drie regelingen: sociale bijdragen, inkomstenbelasting en BTW.  

Sociale bijdrage 

Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen berekend op het netto beroepsinkomen van het jaar zelf. Het netto-inkomen is het inkomen na aftrek van alle beroepskosten. Zo worden de sociale bijdragen van 2020 berekend op het belastbaar beroepsinkomen van 2019. 

Maar wat als je in het buitenland werkt?  

Het uitgangsprincipe is dat de zelfstandige sociale bijdrage in België betaalt en daarom onder het Belgische stelsel valt.  

Wat gebeurt er als de zelfstandige buiten de Europese Economische Ruimte activiteiten ontplooit? 

Omdat het gaat om het werken buiten de EER, moet men nagaan of België bilaterale overeenkomsten heeft gesloten met het ontvangstland (het land waar de zelfstandige aan de slag gaat). 

Er zijn over het algemeen twee mogelijkheden: 

Cat. 1 : Er is een socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je je activiteiten uitvoert. 

Dan bepaalt het verdrag welke wetgeving van toepassing zal zijn, en waar je welke rechten kunt genieten. 
Bekijk de lijst met de verdragen. 

Als er een verdrag is afgesloten tussen de twee landen, moet je jezelf afvragen:

 • Je werk enkel in één land

Je valt onder de socialezekerheidswetgeving van het werkland. 

 • Je werkt als zelfstandige in beide landen 

Mogelijkheid 1: 

Je valt onder de socialezekerheidswetgeving van het land waar je normaal verblijft. Deze regeling geldt voor de volgende landen: 

 • Albanië 
 • Australië 
 • Bosnië-Herzegovina 
 • Canada 
 • Israël 
 • Korea (republiek) 
 • Kosovo 
 • Macedonië 
 • Québec (provincie in Canada) 
 • Turkije 
 • VS 

Mogelijkheid 2: 

Je bent verzekeringsplichtige voor de arbeid van beide landen. 

Deze regelgeving geldt voor: 

 • Argentinie 
 • Brazilië 
 • Chili 
 • Filipijnen 
 • India 
 • Japan 
 • Montenegro 
 • Servië 
 • Tunesië 
 • Uruguay 

Cat.2: Er is geen socialezekerheidsverdrag tussen België en het land waar je je activiteiten ontplooit

Je werkt slechts in één ander land: enkel de wetgeving van het werkland is van toepassing. 

Je bent in België zelfstandige en in het andere land werknemer of zelfstandige: je zal voor je sociale zekerheid in beide landen verplichtingen hebben. 

Bezoek de website van de Overzeese Sociale Zekerheid voor meer info.

 

Inkomstenbelasting 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

België heeft met alle landen van de Europese Unie hierover verdragen gesloten.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een vergoeding verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je als acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om jouw fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen.  

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalties uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalties uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalties van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht voor de zelfstandige? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Woonland 

Onderneming/zelfstandige (art. 7) 

 • Zonder vaste inrichting 

 • Met vaste inrichting 

 

 

 

 • Royalty’s (Art. 12) 

 

Als je als zelfstandige kunstenaar een kantoor, werkplaats, atelier, etc. in het buitenland hebt, dan zal je in het buitenland kunnen worden belast. 

Werk jij als zelfstandige vanuit België en reis je naar het buitenland voor je werk, dan kan het zijn dat je volgens het dubbelbelastingverdrag met dat land geen bronbelasting moet betalen. 

 

BTW 

Woon je als kunstenaar in België en lever je een dienst in een ander land dat niet is gelegen in de Europese Unie. Men spreekt in det geval van uitvoer van de goederen die je levert. Er is sprake van uitvoer wanneer goederen vanuit België naar een plaats buiten de Europese Unie wordt gebracht. 

Algemeen gesteld kan je zeggen dat wanneer je diensten exporteert of goederen buiten de Europese Unie levert, er geen btw moet worden aangerekend. Bij goederen is de voorwaarde dat het goed de EU effectief verlaat.  Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden en formaliteiten na te leven; waaronder de melding bij de douane van de uitvoer en de vermelding “Vrijgesteld van btw, overeenkomstig art. 39 WBTW. 

Levering van goederen 

Levering van goederen die vervolgens naar een plaats buiten de EU worden verplaatst, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw.  

Deze voorwaarden verschillen naargelang diegene die het vervoer voor zijn rekening neemt. Men kijkt hiervoor naar art. 39 WBTW en KB nr. 18. 

Vervoer door of voor rekening van de verkoper 

De levering van goederen die door de verkoper zelf (of voor zijn rekening) worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de EU zijn vrijgesteld van btw (art. 19,§1, 1 WBTW) 

Formaliteiten 

 • Aangifte ten uitvoer overeenkomstige de douanewetgeving indienen bij het bevoegde douanekantoor 
 • Kopie van verkoopfactuur (met de vermelding ‘vrijgesteld van btw – art. 39, §1, 1° WBTW) 

Voorbeeld: een schilder verkoopt een schilderij aan een Amerikaanse burger of galerij. Het schilderij wordt uitgevoerd door de schilder naar de Verenigde Staten. De verkoop is vrijgesteld van Belgische btw. 

Vervoer door of voor rekening van de koper 

Wanneer het vervoer wordt geregeld door de koper zelf, is de levering van de goederen naar een plaats buiten de EU vrijgesteld mits twee voorwaarden (art. 5,§1 KB nr. 18) cumulatief vervuld zijn: 

 • De koper is niet gevestigd in België 
 • De goederen zijn niet bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van pleziervoertuigen en sportvliegtuigen of van andere vervoermiddelen voor privégebruik. 

Diensten die de EU verlaten 

 

Algemeen kan er gesteld worden dat er een vrijstelling van btw is voorzien voor diensten mbt: 

 • Werkzaamheden met betrekking tot roerende goederen; 
 • Die zijn verwroven of ingevoerd in België teneinde deze werkzaamheden te ondergaan; 
 • Die, nadat de werkzaamheden verricht zijn, naar een plaats buiten de EU worden verzonden of vervoerd; 
 • Door de dienstverrichter of de niet EU gevestigde ontvanger toepasselijk als de opdrachtgever in Be. Is gevestigd, zelf het vervoer naar buiten de EU regelt. 

Bron Art. 39, §1, 3° WBTW 

Bij een dienst gaat het vaak om muziekoptredens, theatervoorstellingen, overdracht van auteursrechten, schrijven van een artikel, geven van een workshop, restaureren van kunstwerken. 

Btw op diensten die je in een niet EU-land levert 

Woon je als kunstenaar in België en lever je een dienst in een land dat geen lid is van de EU? Dan hangt het ervan af of je een dienst levert voor een btw-plichtige OF een niet-btw-plichtige. Je moet dus eerst weten of je ontvanger een btw-plichtige is en als btw-plichtige handelt vooraleer je weet waar de btw is verschuldigd. 

Het probleem is dat btw een typische Europese belasting is. Als je ontvanger  een niet-Europeaan is, moet je dus beoordelen of je ontvanger de ‘hoedanigheid’ heeft van een btw-plichtige. Dat zal het geval zijn als hij geregeld en zelfstandig diensten verricht of goederen levert die binnen het toepassingsgebied van de btw vallen. Als dat het geval is, wordt hij verondersteld btw-plichtig te zijn.

1. Business to Business of B2B 

Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (art. 21 § 2 WBTW). In principe is dat de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats. 

Voorbeeld: de diensten verricht door een etalagist worden beschouwd als de uitvoering van een contract van een werk. Als de etalagist een factuur opstelt voor een winkel in de Verenigde Staten, is de plaats van de dienst waar de ontvanger gevestigd is. Er is dus geen Belgische btw verschuldigd. 

Houd wel rekening met de volgende afwijkingen: 

 • Werken in onroerende staat  

Hiervoor moeten we denken aan muurschilderingen, plaatsen van glasramen, restauratie van onroerende goederen enzovoort). Het gaat om diensten die verband houden met een onroerend goed, vinden plaats waar het onroerend goed is gelegen (art. 21 § 3, 1° WBTW). 

Voorbeeld: een Belgische kunstenaar wordt gevraagd om een muurschildering in een restaurant in Rusland te maken. De dienst vindt plaats in Rusland. Er is dus geen Belgische btw verschuldigd. Op zijn factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “vrijstelling van Belgische btw op basis van art. 21 § 3, 1° WBTW”.  

 • Diensten m.b.t. de toegang tot culturele en artistieke evenementen: 

De diensten m.b.t. de toegang tot culturele en artistieke evenementen vinden plaats in het land waar de dienst of het evenement materieel wordt verricht (artikel 21 § 3, 3° WBTW). 

2. Business to Consument (B2) 

Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd (artikel 21bis § 1).In principe is dat de plaats waar je maatschappelijke zetel is gevestigd of jouw woonplaats. 

Houd wel rekening met de volgende afwijkingen: 

 • Werken in onroerende staat  

Hiervoor moeten we denken aan muurschilderingen, plaatsen van glasramen, restauratie van onroerende goederen enzovoort). Diensten die verband houden met een onroerend goed, vinden plaats waar het onroerend goed is gelegen (art. 21bis § 2, 1° WBTW). 

Voorbeeld: een Belgische kunstenaar wordt gevraagd om een muurschildering in een privéwoning in Rusland te maken. De dienst vindt plaats in Rusland. Er is geen btw verschuldigd. Op zijn factuur vermeldt de Belgische kunstenaar “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 1° WBTW”. 

 • Schouwspelen, concerten en onderwijs (muziekoptredens, theatervoorstellingen, lichttechniek, montage, geven van workshops, toegang tot musea enzovoort) 

De diensten van uitvoerende artiesten voor schouwspelen en concerten én de diensten van organisatoren van dergelijke evenementen en het verstrekken van onderwijs, vinden plaats in het land waar de dienst of het evenement materieel wordt verricht (artikel 21bis § 2, 5° WBTW ). 

Die uitzondering heeft onder andere betrekking op volgende diensten: 

 • toegang tot en het gebruik van inrichtingen voor cultuur; 
 • overeenkomst waarbij de exploitant van een inrichting voor cultuur of vermaak het geheel van zijn inrichting ter beschikking stelt aan een andere persoon; 
 • diensten van acteurs en muzikanten die optreden of hun medewerking verlenen bij de uitvoering van het schouwspel, het concert of de vermakelijkheid; 
 • verstrekken van onderwijs; 
 • toegang tot musea en tentoonstellingszalen. 

De regel van de plaatsbepaling geldt ook voor diensten die in samenhang met de bedoelde evenementen worden verricht (zoals diensten van grimeurs, toneelmachinisten, souffleurs, geluidstechnici) en voor onderwijsprestaties. Alle personen die noodzakelijke diensten leveren om het betreffende evenement te realiseren, vallen onder de toepassing van de regel voor de plaatsbepaling. 

Voorbeeld: een Belgische muzikant geeft een concert in de VS voor een privépersoon. Er is geen Belgische btw verschuldigd. Op zijn factuur vermeldt de Belgische muzikant “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 5° WBTW”. 

 • Materieel werk aan roerende goederen (restauratie van kunstwerken): 

Voor materieel werk is de plaats van de dienst het land waar het roerend goed zich bevindt (artikel 21bis § 2, 6°, c) WBTW). 

Voorbeeld: een schilderij van een Japanse particulier wordt hersteld door een Belgische restaurateur in Japan. De dienst vindt plaats in Japan. Er is geen Belgische btw verschuldigd. Op zijn factuur vermeldt de Belgische restaurateur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 6°, c) WBTW”. 

 • Intellectuele diensten (overdracht van auteursrechten, reclame enzovoort): 

Voor intellectuele diensten verricht voor een ontvanger buiten de EER is de plaats van dienst het land van ontvanger  (artikel 21bis § 2, 10° WBTW ). 

 Voorbeeld: een Belgische auteur draagt zijn auteursrechten over aan Amerikaanse uitgever. Er is geen Belgische btw verschuldigd.Op zijn factuur vermeldt de Belgische auteur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 10° WBTW of artikel 59 BTW-Richtlijn”. 

 • Telecommunicatiediensten, televisie- en radio-omroeporganisaties: 

Voor die diensten verricht voor een ontvanger buiten de Gemeenschap is de plaats van dienst het land van ontvanger  (artikel 21bis § 2, 9° WBTW). 

 • Elektronische diensten: 

Bij elektronische diensten verricht voor een ontvanger gevestigd buiten de Gemeenschap of door een dienstverrichter gevestigd buiten de Gemeenschap is de plaats van dienst het land van de ontvanger (art. 21bis § 2, 9° WBTW ). 
Voorbeeld: verkoop van software online. 

 • Tussenpersonen (zoals boekingskantoren, managers): 

De diensten van tussenpersonen die hun tussenkomst verlenen bij diensten voor niet-btw-plichtigen (zoals muziekoptredens) vinden plaats waar de dienst waarvoor tussenkomst wordt verleend, plaats vindt. De regel is enkel van toepassing op tussenpersonen die bemiddelen (agenten of makelaars.) of optreden als lasthebber (artikel 21bis § 2, 12° WBTW ). Bij optredens bijvoorbeeld is dat het land van optreden. 

Als de dienst gebeurt voor een btw-plichtige zijn de gewone regels van dienstverlening van toepassing. Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (artikel 21bis § 2 WBTW . 

Diensten van tussenpersonen zijn wel vrijgesteld van btw als zij tussenkomst verlenen voor diensten of levering van goederen buiten de EU (artikel 41 § 2 WBTW). 

 Let op: die uitzonderingsregel van artikel 21bis § 2, 12° WBTW en de vrijstelling van artikel 41 § 2 WBTW zijn niet van toepassing op commissionairs. Als de tussenpersoon optreedt als commissionair is er telkens sprake van een dienst en moet elke dienst apart worden bekeken om te zien welke btw van toepassing is. 

Op de website van Pearle vind je brochure over de VAT werking.

Kostenvergoeding

Sociale bijdrage 

In België moet je op kostenvergoedingen geen sociale bijdragen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen op deze vergoeding sociale bijdragen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit of je al dan niet een kostenvergoeding ontvangt.  

Inkomstenbelasting 

In België moet je op kostenvergoedingen geen belastingen betalen. Wel moeten podiumkunstenaars die in het buitenland optreden in sommige landen belastingen betalen. Die landen houden geen rekening met het feit dat het om een kostenvergoeding gaat.  

BTW 

Niet van toepassing 

Vergoedingen voor auteursrechten

Woon je als auteur in België en krijg je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten van je Nederlandse uitgever? Ontvang je als componist royalty's van je Franse platenmaatschappij? Dan moet je weten of je op de vergoeding voor die overdracht van auteursrechten of naburige rechten in België of in het buitenland belastingen en sociale bijdragen moet betalen. We leggen hieronder uit wat je verplichtingen zijn als je die vergoeding ontvangt van een persoon of organisatie buiten de EU. 

Sociale bijdrage 

In principe is het Belgische sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Op deze inkomsten zijn in België in normaal gezien geen sociale bijdragen van toepassing. 

 

Inkomstenbelasting 

Je inkomsten voor de overdracht van je auteurs- of naburige rechten zijn in België belastbaar als roerende inkomsten. Op die inkomsten is slechts 15 % belastingen verschuldigd. In andere landen gelden andere belastingpercentages. Je moet dus eerst weten waar je inkomsten zullen belast worden. 

Je woont in België, maar ontvangt uit het buitenland inkomsten. Je zal deze buitenlandse inkomsten ook in België moeten aangegeven bij de fiscus, hierdoor riskeer je dat die inkomsten dubbel belast worden. 

Er bestaat namelijk het risico dat enerzijds het bronland (het land waar het werk wordt uitgevoerd) belasting heft op de inkomsten die je daar hebt verworven en anderzijds het woonland (het land waar je woont) je nogmaals belast op jouw totale inkomen (zowel binnen als buitenlandse inkomsten). 

Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het bronland.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financiën.  

In dit onderdeel gaan we in op wat je moet doen als je een inkomsten verkrijgt vanuit het buitenland.  

Ten eerste moet je zeker zijn of België wel je woonland is en uit welk land je inkomsten verkrijgt.  

Woonland 

Als je als acteur, muzikant, circusartiest, ... in het buitenland werkt, dan moet je deze inkomsten ook in je belastingen aangeven in je woonplaats.  

Om je fiscale woonplaats vast te stellen wordt er nagegaan waar het centrum van de levensbelangen van de belastingplichtige ligt. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aanknopingspunten: 

 • De vaste verblijfplaats; 
 • De woonplaats van je gezin; 
 • De vitale betrekkingen die je met je medemensen onderhoudt; 
 • De nationaliteit. 

Voor een rechtspersoon kijkt men waar de maatschappelijke of statutaire zetel is.  

Om te vermijden dat een buitenlandse zetel als brievenbusvennootschap gekwalificeerd wordt en de vennootschap als Belgische inwoner belastbaar wordt, moet de rechtspersoon ervoor zorgen dat: 

 • De algemene vergadering van aandeelhouders in het buitenland wordt gehouden 
 • De beslissingen in het buitenland worden genomen; 
 • De boekhouding in het buitenland gevoerd wordt; 
 • De briefwisseling aan de buitenlandse zetel gericht wordt; 
 • De verzonden post daadwerkelijk vertrekt vanuit het buitenland. 

Bronland 

Als je in een ander land dan in je woonland inkomsten bekomt, verschilt het bronland van het woonland.  

In zulke situaties kan er het risico voordoen dat beide landen belastingen gaan heffen op het inkomen. Want het bron land zal belastingen heffen op het inkomen van je optreden/prestatie en de fiscus van je woonland gaat bijkomend belasting heffen op je totale inkomen van het hele jaar. 

Om dit te voorkomen heeft België dubbelbelastingverdragen gesloten. Deze verdragen worden gebaseerd op het OESO-modelverdrag.  

Waarom werkt men met een dubbelbelastingverdrag?  

Zo kan men vermijden dat er dubbele belasting wordt geheven en beschikt men over uniforme regels met betrekking tot de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreffende inkomens- of vermogensbestandsdelen. 

België gebruikt het OESO-modelverdrag om deze afspraken vast te leggen met andere landen. 

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen uit het OESO-Verdrag van belang: 

Podiumkunstenaars (artiesten): 

 • Gages voor optredens 

 • Loon uit dienstbetrekking, andersoortig dan optreden 

 • Royalty’s uit verkoop van cd’s, dvd’s of downloads 

 • Verkopen van merchandising of eigen cd’s en dvd’s 

 

Art. 17 

Art. 15 

Art. 12 

Art. 7 

Beeldende kunstenaars: 

 • Verkopen van werken 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 • Loon uit dienstbetrekkingen 

 • Royalty’s uit gebruik van werken 

 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 15 

Art. 12 

Componisten, schrijvers: 

 • Royalty’s van verkopen 

 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht 

 • Dienstverlening uit opdrachten 

 

Art. 12 

Art. 12 

Art. 7 

Hoe werkt het heffingsrecht? 

In het hieronder vermeld overzicht kan je nagaan of het werkland of woonland belasting kan heffen op basis van het OESO-Modelverdrag: 

Heffingsrecht 

Werkland 

Royalty’s (Art. 12) 

 

Niet zelfstandige arbeid (art. 15) 

 • Voor buitenlandse werkgever 

 • Door werkgever uitgezonden 

 

Artiesten (podiumkunstenaar art.17) 

Kort samengevat kunnen we stellen dat: 

Inkomsten uit een dienstbetrekking worden in principe belast in het werkland (het land waar de dienstbetrekking) wordt uitgeoefend. 

Uitzondering, in veel dubbelbelastingverdragen worden op dit principe een uitzondering gemaakt krachtens art. 15 van het OESO-Model verdrag. 

Werk je voor een Belgische werkgever tijdelijk (< 183 dagen) in het buitenland? Dan mag het werkland geen belastingen heffen (artikel 15 OESO Modelverdrag). 

Specifiek voor de podiumkunstenaar 

Als je als podiumkunstenaar inkomsten in het buitenland hebt gegenereerd, worden die inkomsten in het land van optreden belast. Die regel is in bijna alle dubbelbelastingverdragen opgenomen onder het artikel 17 OESO Modelverdrag.  

Laatst gewijzigd: 12/10/2020 - 16:46

Toepassing van artikel 17 in de Belgische dubbelbelastingverdragen

Belastingen en BTW

Internationalisering

Wetgeving

BTW

Je moet eerst weten of het Belgische of het buitenlandse btw-stelsel van toepassing is. Omdat een overdracht van auteurs- of naburige rechten een dienst is, gelden de plaatsbepalingsregels van diensten. Sinds 1 januari 2010 wordt een onderscheid gemaakt tussen de diensten die je levert voor een btw-plichtige (B2B) OF een niet-btw-plichtige (B2C).  

Je moet dus eerst weten of je ontvanger een btw-plichtige is en als btw-plichtige handelt. Het probleem is dat niet alle landen buiten de EU btw kennen. Als je ontvanger niet uit de EU komt, moet je oordelen of hij de ‘hoedanigheid’ heeft van een btw-plichtige. Dat zal het geval zijn als je ontvanger geregeld en zelfstandig diensten verricht of goederen levert die binnen het toepassingsgebied van de btw vallen. Is dat het geval? Dan is er sprake van een btw-plichtige. 

Je ontvangt een vergoeding van een ‘veronderstelde’ btw-plichtige (B2B): 
Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (artikel 21 § 2 WBTWof artikel 44 BTW-Richtlijn). In principe is dat de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd of zijn woonplaats. 

Voorbeeld: een zelfstandige auteur die in België woont en een factuur opstelt voor zijn overdracht van auteursrechten aan een Amerikaanse ‘veronderstelde’ btw-plichtige uitgever, rekent op die factuur geen Belgische btw aan. De Belgische auteur vermeldt op zijn factuur “vrijgesteld van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn”. 

Je ontvangt een vergoeding van een niet-btw-plichtige (B2C) 

Volgens de algemene regel is btw verschuldigd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd en van waaruit hij de dienst verricht (artikel 21bis § 1 WBTW of artikel 45 BTW-Richtlijn). In principe is dat de plaats waar je maatschappelijke zetel is gevestigd of jouw woonplaats. Maar omdat het hier om een intellectuele dienst gaat en de ontvanger van de dienst buiten de EU is gevestigd, is de btw verschuldigd in het land waar de ontvanger is gevestigd (artikel 21bis § 2, 10° WBTW of artikel 59 BTW-Richtlijn). 

Voorbeeld: een graficus die in België woont en een factuur opstelt voor zijn overdracht van auteursrechten aan een Amerikaanse privépersoon (de graficus heeft bijvoorbeeld een ontwerp van muurschildering ontworpen), rekent op die factuur geen Belgische btw aan. De Belgische graficus vermeldt op zijn factuur “vrijgesteld van Belgische btw op basis van artikel 21bis § 2, 10° WBTW”. 

Samengevat: bij facturen voor overdracht van auteurs- of naburige rechten aan een ontvanger niet uit de EU, wordt dus geen Belgische btw aangerekend (ongeacht of de ontvanger btw-plichtig is).