Op het einde van het boekjaar wordt een financieel verslag opgemaakt, daarvoor gebruikt men de term jaarrekening. 

Inhoud van de jaarrekening

De balans:  

De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden in een onderneming, opgemaakt op de laatste dag van het boekjaar. 

De resultatenrekening:  

De resultatenrekening is een overzicht van de gedane kosten en ontvangen inkomsten waaruit het resultaat blijkt (winst of verlies). 

De toelichtingen:  

Hierin worden de toegepaste waarderingsregels beschreven zoals de afschrijvingen en de voorraad. 

De sociale balans:  

Toont het aantal tewerkgestelde personen, het personeelsverloop, eventueel genomen maatregelen om tewerkstelling te bevorderen en een overzicht van de gevolgde opleidingen weergegeven in uren en de daaraan verbonden kosten. 

Een model van een jaarrekening kan je vinden in onze tool boekhouding kleine vzw.

Drie modellen

Naargelang de grootte van je onderneming geldt één van deze modellen: 

  • Volledig model voor grote vennootschappen en beursgenoteerde vennootschappen, grote verenigingen en stichtingen 
  • Verkort model voor kleine vennootschappen, kleine verenigingen en stichtingen 
  • Micromodel voor de microvennootschappen 

De jaarrekening neerleggen

Heel wat ondernemingen zijn verplicht de jaarrekening neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank. Daar kan je ze consulteren via de toepassing consult.

Wie een vereenvoudigde boekhouding mag voeren, legt de jaarrekening neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon. De jaarrekening kan je dan niet consulteren via de balanscentrale. 

Wie moet een jaarrekening neerleggen? 

Een volledige ge-update lijst vind je terug bij de Nationale Bank

Wat zijn de kosten om de jaarrekening neer te leggen? 

Naargelang het model van de jaarrekening en de vorm waarin ze wordt neergelegd, gelden andere tarieven, variërend tussen 54 en 364 euro. Het meeste recente overzicht vind je terug op de site van de Nationale Bank.

Wanneer indienen?

De jaarrekening moet binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Ten laatste 30 dagen na goedkeuring moet ze neergelegd worden bij de balanscentrale van de Nationale Bank. Ten laatste 7 maanden na afsluiting van het boekjaar moet de jaarrekening neergelegd zijn door de zaakvoerders of beheerder.  

Wat als je niet neerlegt? 

Als je laattijdig de jaarrekening neerlegt wordt er een tarieftoeslag aangerekend die toeneemt naar mate de tijd verstrijkt. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote ondernemingen. Voor de kleine en micro ondernemingen start het aan 120 euro wanneer je 1 maand te laat bent, tot 360 euro vanaf de 13de maand na afsluiting van het boekjaar. Voor de grote ondernemingen ligt dat respectievelijk tussen de 400 en 1200 euro. 

Als de jaarrekening drie opeenvolgende boekjaren niet werd neergelegd kan de onderneming geschrapt worden in de kruispuntbank voor ondernemingen. 

Burgerlijke sanctie: derden kunnen de onderneming aanklagen voor geleden schade door het niet neerleggen van de jaarrekening. Het is aan de onderneming om te bewijzen dat die schadeclaim niet terecht zou zijn. 

Elke belanghebbende kan de ontbinding van de onderneming aanvragen. 

Het meest voorkomende gevolg is wellicht dat buitenstaanders zoals financiers wantrouwig tegenover de organisatie staan wanneer er geen jaarrekening werd neergelegd binnen de wettelijke termijn.  

Drempelwaarden boekhouding en jaarrekening

Eénmanszaken, de maatschap, vereniging onder firma en de commanditaire vennootschap vallen onder de enkelvoudige boekhouding. 

Om als groot of klein beschouwd te worden voor de dubbele boekhouding en type jaarrekening, gelden enkele drempelwaarden op de balansdatum. 

Wil je weten welke regeling voor jou organisatie geldt? Check via dit document.