Hoe je inkomsten belast worden in de personenbelasting hangt af van verschillende factoren.

Doet het goed dienst als woning of als beroep? Is de huurder een vzw, een vennootschap of een natuurlijke persoon?  Gaat het om een gebouwd of onbebouwd onroerend goed? Gaat het om een huur, een opstal, een erfpacht of een vruchtgebruik?

Voor de inkomsten gelden de volgende regels: 

  • De inkomsten die je verkrijgt uit je onroerende goederen (gebouwen of gronden) kunnen in de personenbelasting beschouwd worden als onroerende inkomsten. De onroerende inkomsten moeten in bepaalde gevallen vermeld worden in de belastingen. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte (privé of beroep), worden de onroerende inkomsten belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen of op basis van de ontvangen huur. Elk gebouw of grond in België wordt gekoppeld aan een kadastraal inkomen. Een belasting op het KI is in de praktijk vaak lager voor de verhuurder dan een belasting op de werkelijke huurinkomsten. Meer informatie hierover kan je terugvinden via de website van de FOD Financiën
  • Als de inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen voortkomen uit een beroepswerkzaamheid worden deze inkomsten belast als beroepsinkomsten. Vaak is dit het geval als de verhuurder ook andere diensten (zoals het onderhoud van het gebouw) voor de huurder presteert. 
  • Als de verhuurder een vennootschap is, worden de inkomsten uit de verhuur van een pand opgenomen in haar belastbaar resultaat. Dit zal uiteindelijk onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. De vennootschap mag alle kosten, afschrijvingen en andere uitgaven in verband met de verhuur aftrekken van haar belastbare winst. 

Jaarlijks moet er ook onroerende voorheffing betaald worden in Vlaanderen en in Brussel. Dit is een belasting op het inkomen van onroerende goederen. Afhankelijk van de situatie moet de onroerende voorheffing betaald worden door de eigenaar of door de gebruiker. Bij woninghuur kan deze nooit ten laste worden gelegd van de huurder. Bij gemene huur en handelshuur kan dit wel in het contract opgenomen worden. Bij een bezetting ter bede moet dit in principe voldaan worden door de eigenaar. 

In de btw-regelgeving geldt er een vrijstelling van btw voor de verhuur van onroerende goederen. Dit heeft als belangrijk gevolg dat de verhuurder dan ook geen recht op aftrek heeft van soms erg hoge sommen btw die werden betaald bij de oprichting, de aankoop of het onderhoud van het gebouw. In een B2B-relatie kan sinds 1 januari 2019 wel gekozen worden voor de optionele btw-heffing waardoor de huur wel aan btw onderworpen wordt. Deze optionele onderwerping aan btw is enkel van toepassing op nieuwe gebouwen (of grondig gerenoveerde gebouwen) opgericht na 1 oktober 2018. 

Andere zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht of opstal zijn wel onderworpen aan btw voor zover het gaat om nieuwe gebouwen. Het verlenen van een precair gebruiksrecht kan onder de vrijstellingsregeling in de btw vallen. De verhuur van een opslagruimte of een parkeerplaats is wel aan btw onderworpen. 

Op leegstaande panden kan er tenslotte een leegstandstaks geheven worden, zowel in Vlaanderen als in Brussel