Om beschermde werken, prestaties of opnames te gebruiken, is de toelating nodig van degene die de rechten bezit. De vergoeding die hij daarvoor kan vragen zijn auteursrechten of naburige rechten. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Als je rechten overdraagt op werken, prestaties of opnames die beschermd zijn door het auteursrecht of  door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor - eventueel bovenop de vergoeding voor je prestatie - auteursrechten of naburige rechten krijgen. 

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

De werken, prestaties of opnames zijn beschermd door het auteursrecht en worden (tijdelijk) overgedragen aan derden. 

Impact op sociale zekerheid

Op auteursrechten en naburige rechten betaal je geen sociale bijdragen en je bouwt er dus ook geen rechten in de sociale zekerheid mee op.  

Er zijn uitzonderingen op deze regel: 

  • Als je auteurs- of naburige rechten voortvloeien uit een zelfstandige beroepsactiviteit en je hebt geen sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is met het sociaal statuut van de zelfstandigen (bijvoorbeeld als minstens halftijdse werknemer of als uitkeringsgerechtigd werkloze), moet je aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen.  

De auteursrechten en naburige rechten tellen tot een bedrag van 64.070 euro per jaar (inkomsten 2022, voor 2021 is dat 62.550) niet mee voor de berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige. Die bijdragen worden immers berekend op de beroepsinkomsten, terwijl auteurs- en naburige rechten tot 64.070 euro per jaar (in 2022) roerende inkomsten zijn. 

  • Als je auteursrechten of naburige rechten voortvloeien uit prestaties verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, kunnen ze als loon beschouwd worden. Elementen waar de RSZ rekening mee houdt zijn onder meer: 
    • of de betaling van de rechten opgenomen is in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst, en 
    • of de vergoeding samen met het loon en gedurende de effectieve tewerkstelling wordt betaald.  

Belastingen en btw

Belastingen 

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten worden tot 64.070 euro per jaar (inkomsten 2022, in 2021 62.550 euro) belast als roerende inkomsten.

Tot een bedrag van 17.090 euro (inkomsten 2022 en 16.680 euro in 2021) mag je forfaitair 50% kosten aftrekken. Op de bedragen van 17.090 tot  34.170 euro (inkomsten 2021 en 16.681 tot 33.360 euro in 2021) mag je 25% aftrekken.

Je kunt ook kiezen voor de aftrek van reële kosten. 

Op het saldo betaal je 15% belastingen. 

De betaler houdt een roerende voorheffing in en stort de belastingen door aan de fiscus.  Via deze website kan je nagaan hoe je dit praktisch moet doen.

De ontvanger doet een aangifte van de ontvangen auteursrechten in de belastingaangifte.

Btw  

Het btw-tarief voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten is 6%, behalve wanneer het gaat over computerprogramma’s of reclame, waarvoor het standaardtarief van 21% geldt. 

Uitgave-contracten gesloten tussen uitgevers en natuurlijke personen zijn vrijgesteld van btw. 

Combinatiemogelijkheden

Inkomsten als werknemer   
  
Je kunt auteursrechten en naburige rechten combineren met inkomsten als werknemer.     

Inkomsten als zelfstandige   
  
Je kunt auteursrechten en naburige rechten combineren met inkomsten als zelfstandige.     

Pensioen  
  
Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten hebben geen invloed op je pensioen. Voor gepensioneerde ambtenaren geldt dit voor je nominaal pensioen, niet voor het supplement op je pensioen.   

Werkloosheid  
  
Als je netto-inkomsten uit auteursrechten (dus na aftrek van de forfaitaire of reële kosten) en eventuele andere inkomsten behalve lonen, per jaar hoger zijn dan 4.720,56 euro (in 2022), dan kunnen auteurs- en naburige rechten een invloed hebben op je uitkering.

KVR (kleine vergoedingsregeling) 

Auteursrechten en naburige rechten kunnen gecombineerd worden met de kleine vergoedingsregeling

Vrijwilligersvergoeding 

Auteursrechten en naburige rechten hebben geen invloed op een vrijwilligersvergoeding.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 

Auteursrechten en naburige rechten hebben geen invloed op je arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Opgelet: Als je tijdens je arbeidsongeschiktheid werken wil creëren of uitvoeren of opnames maken, heb je in principe de toelating nodig van de adviserend geneesheer van je mutualiteit en kan de vergoeding die je krijgt voor je prestaties wél een invloed hebben op je uitkering. 

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 

Auteursrechten en naburige rechten hebben geen invloed op je onderbrekingsuitkering. 

Opgelet: Als je tijdens de loopbaanonderbreking werken creëert of uitvoert of opnames maakt, kan de vergoeding die je krijgt voor je prestaties wél een invloed hebben op je uitkering. 

Internationaal

Sociale bijdragen 

Blijf je in België en ontvang je een vergoeding voor de overdracht van je auteursrechten of naburige rechten? Dan is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing. 

Inkomstenbelastingen 

Als je auteursrechten of naburige rechten krijgt uit het buitenland, duikt het probleem van de dubbele belastingen op. Om dat tegen te gaan, sluiten landen dubbelbelastingverdragen. In veel verdragen die België gesloten heeft is bepaald dat degene die de auteursrechten of naburige rechten betaalt in zijn land een bronbelasting moet betalen. In dat geval kun je de in het buitenland betaalde belasting verrekenen met de belasting die je in België moet betalen. 

Wanneer de rechten afkomstig zijn uit een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft en de inkomsten al in het bronland belast zijn geweest, dan past België een gedeeltelijke vrijstelling toe.